جزئیات محصول
این قرارداد در خصوص پشتيباني و توسعه نرم افزار اشغال معابر تهیه و تنظیم گردیده است که در آن کلیه خدمات پشتیبانی سیستم نرم افزاری، توسعه و اعمال تغییرات در سیستم ها، رفع هرگونه اشکال نرم افزاری و سایر موارد مربوط به نرم افزار ذکر گردیده است.
 
پشتیبانی و توسعه نرم افزار اشغال معابر

محصولات مرتبط با پشتیبانی و توسعه نرم افزار اشغال معابر