جزئیات محصول

این قرارداد در خصوص خدمات پشتيباني نرم افزارهای بیمارستان است که در آن موارد رفع خطاهاي احتمالي نرم افزار، ايجاد تغييرات موردنياز براي عملكرد درست و به روز رساني نرم افزار ثبت الكترونيكي پرونده بيمار محصول شركت، پشتیبانی سرورها و سایر موارد نرم افزاری تنظیم و ضمیمه قرارداد گردیده است.

قرارداد پشتيباني نرم افزار جامع بيمارستان