جزئیات محصول
این قرارداد در خصوص همکاری و مشاوره طراحی و تهیه طرح، کنترل پروژه، مدیریت سیستم‌ها، پیاده‌سازی، پشتیبانی و نگهداری نرم‌افزارها در کسب و کار و یا استارتاپ مربوطه می باشد.
 
قرارداد همکاری استارتاپ