جزئیات محصول

این قرارداد با موضوع دریافت و کنترل مدارک مورد نیاز ثبت جهت اخذ و صدور سند مالکیت از طریق واحدهای پستی و تحویل آن به اداره ثبت مربوطه تهیه و تنظیم شده است. 

قرارداد صدور سند مالکیت از طریق دفاتر پستی