جزئیات محصول

این قرارداد در خصوص استفاده از تسهیلات اعتباری مؤسسات مالی و اعتباری، شرکت با استفاده از فناوری روز، کارت اعتباری را به دارندگان کارت عرضه تا از خدمات آن بهره‌مندگردند.

قرارداد تقاضای صدور کارت اعتباری