جزئیات محصول

این قرارداد به منظور پیاده سازی و راه اندازی نرم افزارهای الکترونیکی (Corporate E-Banking) با بهره گیری از سیستمهای نظام ملی پرداخت بانک مرکزی ج.ا.ا. در شرکت مربوطه تهیه و تنظیم شده است. 

قرارداد اجرای سیستم نرم افزار الکترونیکی