جزئیات محصول

این قرارداد به منظور نظارت بر فعالیت‌های تامین کنندگان و مشتریان در سایت های اینترنتی تنظیم شده است که موضوع این دستورالعمل از جهت کیفیت و سطح ارایه خدمات و رعایت ضوابط و تعهدات مندرج در قرارداد الکترونیکی فی مابین و نرخ هاي تعیین شده می باشد.

دستور العمل رسیدگی به تخلفات تامین کنندگان